Disclaimer


Deze website is eigendom van Dienst inwendige ziekten-geriatrie

Dienst inwendige ziekten-geriatrie is een maatschapij met zetel te Tielt en ingeschreven in het KBO onder het nummer BE0678.753.540

U kan Dienst inwendige ziekten-geriatrie  steeds bereiken per telefoon  051426160.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hierna bepaalde voorwaarden bestemd voor het gebruik van de website evenals met de cookie policy en de privacyverklaring op huidige website.

Definities

Website: De www.gastrotielt.be gehost onder ntriga.agency.
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.
Interactief gebruik: Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.
Niet-interactief gebruik: Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website.

Inhoud van de website

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met private inhoud. Het openbaar gedeelte bevat algemene informatie over de diensten en updates van dienst inwendige ziekten-geriatrie is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen. Het private gedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot het CMS (customer management system).

De inhoud van deze website is slechts informatief.

De inhoud van de website (weblinks inclusief) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Uitgever van de website

De uitgever van de website is:

Dienst inwendige ziekten-geriatrie
Bruggestraat 84
Tielt, 8700

Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud

Dienst inwendige ziekten-geriatrie heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd.
Dienst inwendige ziekten-geriatrie kan echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dienst inwendige ziekten-geriatrie of andere eventuele rechthoudende derden. Behoudens schriftelijke toestemming door één van de bestuurders van Dienst inwendige ziekten-geriatrie is het verboden om de informatie op deze website te kopiëren.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan bepaalde persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als een specifiek, persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Dienst inwendige ziekten-geriatrie doet haar best opdat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en actueel zou zijn. Ondanks deze inspanningen kan het evenwel zijn dat bepaalde onjuistheden opduiken. Indien dit het geval is of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, belooft Dienst inwendige ziekten-geriatrie in elk geval zo snel als mogelijk het nodige te zullen doen om dit probleem op te lossen en eventuele onjuistheden weg te werken.

Dienst inwendige ziekten-geriatrie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de website, de tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor eventuele schade voortvloeiend uit een (niet-)interactief gebruik van de website en de daarop terug te vinden informatie.

 

Dienst inwendige ziekten-geriatrie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Dienst inwendige ziekten-geriatrie wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare informatie.

 

Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat Dienst inwendige ziekten-geriatrie op welke wijze ook de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u wel steeds de beheerder van de website contacteren per telefoon 051426160.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de gebruiker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de gebruiker voormelde informatie niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina’s en kennis te nemen van de daarop gepubliceerde informatie.

Sommige delen of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben, tenzij ze minder streng zijn opgevat.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen die gebeurlijk zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde hoven en rechtbanken van Gent, afdeling Brugge bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Dienst inwendige ziekten-geriatrie behoudt zich het recht voor om de hiervoor genoemde voorwaarden en stellingen op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zodat bij elk bezoek aan onze website geadviseerd wordt om één en ander na te kijken.

Vragen? Contacteer ons
  • Bel ons en maak een afspraak op 051 42 51 60

  • Online consultatie agenda weldra beschikbaar.

Bekijk de consultaties en contactgegevens